Regulamin

Regulamin serwisu internetowego macmoney.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: http://www.macmoney.pl

2. Każdy Użytkownik, w chwili podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

3. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie treści i danych w całości lub w części bez zgody Usługodawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

4. Zawartość Serwisu, w tym pliki tekstowe i pliki multimedialne oraz układ tych elementów, podlegają ochronie prawa autorskiego i pokrewnych regulacji prawnych w zakresie ochrony własności intelektualnej. Żadna część jak i całość treści i danych zawartych w portalu macmoney.pl nie może być rozpowszechniana i powielana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, włącznie z tworzeniem kopii całości lub części, fotokopiowaniem, kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w źródłach elektronicznych bez pisemnej zgody. Aby uzyskać zgodę na redystrybucję artykułów, plików multimedialnych, danych lub innych form i treści znajdujących się na portalu macmoney.pl prosimy o kontakt na adres biuro@macmoney.pl.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 2 Definicje

1.’’Regulamin’’ to niniejszy regulamin.

2. ’’Serwis’’ to serwis internetowy macmoney.pl znajdujący się pod adresem internetowym: http://www.macmoney.pl stanowiący platformę internetową.

3. ’’Użytkownik’’ to osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

4. ’’Usługa’’ to wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin. Usługodawca umożliwia swoim Użytkownikom dostęp do Usług za pośrednictwem Serwisu.

5. ’’Newsletter’’ to elektroniczna forma biuletynu, rozsyłana za pomocą poczty elektronicznej.

 § 3 Usługi świadczone za pośrednictwem serwisu internetowego

1. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu macmoney.pl niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Zaleca się korzystanie z przeglądarek internetowych, które posiadają włączona obsługą plików ‚cookies’.

2. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga od Użytkownika rejestracji.

3. Usługi świadczone poprzez Serwis mogą być bezpłatne lub płatne.

4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem. Ponad to zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego, zasad obowiązujących w Internecie- netykiety oraz dobrych obyczajów.

5. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego dostępności przez całą dobę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu z przyczyn technicznych (przerwy w dostępie do sieci, prądu etc.) lub innych od niego nie zależnych.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w udostępnianiu całości lub części Serwisu w celu wykonania prac modernizacyjnych i innych.

7. Użytkownicy mają prawo do umieszczania komentarzy do materiałów znajdujących się w Serwisie za pomocą formularzy do tego przeznaczonych.

8. Zabronione jest publikowanie komentarzy, które:

a) w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawne,

b) naruszają dobra osobiste Użytkowników lub osób trzecich, fizycznych i prawnych,

c) zawierają treści dyskryminujące,

d) zawierają wulgaryzmy,

e) zawierają treści reklamowe lub stanowią niezamówioną informację handlową lub są spamem,

f) zawierają odnośniki do stron internetowych zawierających pornografię, materiały obsceniczne, bezprawnie udostępniane oprogramowanie lub bezprawnie udostępniane utwory podlegające ochronie praw autorskich.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników oraz może je usunąć samowolnie lub na żądanie osób nimi pokrzywdzonych.

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam. Usługodawca może odmówić zamieszczenia reklamy, ogłoszenia, promocji i innych jeżeli ich treść lub forma pozostają w sprzeczności z prawem, linią programową lub charakterem Serwisu.

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz materiały o charakterze reklamowym lub marketingowym, które nie pochodzą od Usługodawcy.

§ 4 Usługi świadczone za pośrednictwem poczty elektronicznej

1. Usługą świadczoną przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionego Newslettera na podany przez Użytkownika adres skrzynki elektronicznej.

2. Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego Użytkownika serwisu macmoney.pl.

3. Zamówienie przez Użytkownika usługi wysyłania Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę i na przesyłanie informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

4. Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z subskrypcji Newslettera. W tym celu należy kliknąć w tzw. link rezygnacji, który pozwoli na wypisanie się z listy mailingowej. Link rezygnacji znajduje się w każdym Newsletterze, wysyłanym przez Usługodawcę.

5. Do prawidłowego korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej należy posiadać aktywne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

6. Użytkownik zamawiający usługę Newslettera zobowiązany jest do podawania wyłącznie prawdziwych danych. Zakazane jest podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, danych osób trzecich lub danych fikcyjnych.

7. Aktywacja usługi wysyłania Newslettera przez Użytkownika następuje poprzez wpisanie adresu e-mail Użytkownika i zaznaczenie pola ,,zapisz się’’.

8. Aby zamówienie usługi wysyłania Newslettera zakończyło się powodzeniem wymagane jest zaznaczenie opcji dotyczącej zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług w ramach Serwisu oraz akceptacja Regulaminu.

9. Newsletter może zawierać między innymi treści tematycznie związane z serwisem macmoney.pl, materiały marketingowe, aktualną ofertę produktów lub usług. Ponadto może zawierać treści informacyjne, promocyjne, reklamowe Usługodawcy lub partnerów Usługodawcy.

 § 5 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności zgodnie z ustawą o świadczenie usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883).

2. Dane Użytkownika są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim, w tym innym podmiotom do celów marketingowych.

3. Dane Użytkowników nie są przez Usługodawcę sprzedawane ani użyczane. Takie czynności mogą być dokonywane przez Usługodawcę tylko i wyłącznie za uprzednim wyraźnym zezwoleniem Użytkownika.

4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także do ich poprawiania i usuwania.

5. Na wypadek prowadzonych postępowań Usługodawca ma obowiązek oraz prawo udzielić informacji o posiadanych danych osobowych Użytkowników organom państwa, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje prezentowane w serwisie macmoney.pl są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) .

2. Usługodawca dołoży wszelkich starań aby treść serwisu macmoney.pl była rzetelna i wiarygodna.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wykorzystania informacji, opinii, danych i innych materiałów zawartych w Serwisie. Czytelnik korzysta z zawartości Serwisu oraz podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

5. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Informacja o zmianie treści Regulaminu zostanie zamieszczona w serwisie macmoney.pl. Ponad to Użytkownicy zamawiający subskrypcję Newslettera zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnego modyfikowania zawartości Serwisu.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia całości lub części zawartości Serwisu.